Regels en beleid

Ook wij als muziek vereniging hebben ons te houden aan diverse wet en regelgeving. Op deze pagina tref je dan ook onze Privacy policy, huishoudelijk reglement en overige beleidsdocumenten.

AVG

De wet Algemene Verordening persoons Gegevens. Hier treft u de privacy policy en de AVG verklaring van BBS aan.

Onze AVG verklaring

Statuten en huishoudelijk reglement

Door lid te worden van Brass band Schoonhoven conformeer je jezelf aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Veilig muziek maken

BBS heeft beleid opgesteld om haar minderjarige leden te beschermen tegen ongewenst (seksueel)gedrag. Alle vrijwilligers die werken met minderjarige zijn verplicht een V.O.G. verklaring te overleggen. Voor BBS is dit voor de dirigent en de coördinator van BBS-C een onderdeel van de sollicitatie procedure.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.brassbandschoonhoven.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Brass Band Schoonhoven-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Brass Band Schoonhoven zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Brass Band Schoonhoven niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Brass Band Schoonhoven garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Brass Band Schoonhoven wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Brass Band Schoonhoven links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Brass Band Schoonhoven worden aanbevolen. Brass Band Schoonhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Brass Band Schoonhoven niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.brassbandschoonhoven.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

Brass Band Schoonhoven behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brass Band Schoonhoven of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Brass Band Schoonhoven behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.